Начало Новини Видео Галерия Документи Сигнали Партньори Контакти Публичен регистър

Публичен регистър

ДАННИ ЗА 2017 Г., ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ

Представяне на финансови отчети за ПП "Ред, законност и справедливост" за 2017 год.: ВИЖ
Годишен доклад за дейност съгласно чл. 39: ВИЖ
Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии: ВИЖ
Доклад от незасивим одит: ВИЖ

-------------------------------------------------------------------------------

Избори за общински съветници и кметове 2015г. - ВИЖ

Годишни отчети, одиторски доклад и декларация по чл.34 от ЗПП за 2014 год.

Годишни отчети 2014 год. - ВИЖ

Одиторски доклад 2014 год. - ВИЖ

Декларация по чл.34 от ЗПП 2014 год. - ВИЖ

Отчет за частични избори за кмет на община / кмет на кметство Гагово - ВИЖ

 

Годишни отчети за народни представители, проведени през 12.05.2013 год. - ВИЖ

 

Годишни отчети 2013 год. - ВИЖ

Съгласно изискванията на Закона за политическите партии Политическа партия "Ред, законност и справедливост" създава Публичен регистър, в който  се публикуват данни по член 29 от Закона:   

Чл. 29. (1) (Предишен текст на чл. 29 – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Политическите партии разходват средствата си за подготовка и участие в избори, за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи.

(2) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Политическата партия създава и води публичен регистър, в който се вписват:
1. лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 и видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание;
2. (изм. – ДВ, бр. 9 от 2011 г. ) декларация от лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над 1000 лв.;
3. наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията;
4. обстоятелствата по чл. 17;
5. притежаваните недвижими имоти;
6. (изм. – ДВ, бр. 9 от 2011 г. ) разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв.;
7. (нова – ДВ, бр. 9 от 2011 г. ) вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, и безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица, техните имена, срокът за ползване, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, видът на услугите и декларация за собствеността на вещите;
8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 9 от 2011 г. ) годишните финансови отчети и отчетите за предизборните кампании.
(3) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Обстоятелствата по ал. 2 се вписват в регистъра в 14-дневен срок от възникването им.
(4) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Публичността на регистъра по ал. 2 се осигурява чрез интернет страницата на политическата партия.ДАННИ ЗА 2010 Г., ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ


Списък на дарителите за 2010 г.  - ВИЖ

Наименования на социологицеските и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията - ВИЖ

Обстоятелства по чл. 17 от Закона за политическите партии - ВИЖ 1 и 2

Годишен финансов отчет на РЗС за 2010 г. - ВИЖ

 

ДАННИ ЗА 2011 Г., ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ

Отчет на РЗС за 2011 г. - ВИЖ

Декларация по чл. 34, ал. 5 от ЗПП - ВИЖ

Дарители - ВИЖ, ВИЖ, ВИЖ

Декларации от лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над 1000 лв. - ВИЖ 1 и 2

Обстоятелства по чл. 17 от Закона за политическите партии - ВИЖ 1 и 2


Наименования на социологицеските и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията - ВИЖ


Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове през 2011 г - ВИЖ

Декларации по чл. 154, ал. 2 от Изборния кодекс - ВИЖ

Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г - ВИЖ

Декларации по чл. 154, ал. 1 от Изборния кодекс - ВИЖ

ДАННИ ЗА 2012 Г., ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ - ВИЖ

 ДАННИ ЗА 2012 г., ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 29 ОТ ЗПП

Наименования на социологицеските и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията - ВИЖ
 

ДАННИ ЗА 2013 г., ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 158 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС И ЧЛ. 29 ОТ ЗПП -  ВИЖ
назад
- a  a  a +  
 
 
 
Горещи теми
 
 • Нова Конституция
 • Актуализирана: 27.02.2013/11:22
 • Парламентарна комисия разследва корупцията по високите етажи на властта
 • Актуализирана: 25.02.2013/11:16
 • РЗС внесе в НС изменения на Закона за политическите партии и Изборния кодекс
 • Актуализирана: 19.07.2012/10:59
 • Избори 2013
 • Актуализирана: 01.05.2013/10:49
 • Гражданска подписка "Без турски депутати в София"
 • Актуализирана: 30.05.2013/18:00
   
  АКЦЕНТИ
  Контакти | RSS | Карта на сайта
  Copyright © 2009, Партия "Ред, законност и справедливост".